SAG

Privacy Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de website van Autisme Gelderland (verder genoemd: ‘de website’) besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de website onvolledig c.q. onjuist is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan dan ook geen garanties geven.

De informatie op de website wordt door ons periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de website geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder toestemming van Autisme Gelderland. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze website bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de website, of de websites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit Autisme Gelderland dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de websites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen.

Algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op overeenkomsten tussen klant en Autisme Gelderland, bij akkoord gaan offerte.

Op het gebruik van deze website (www.Autisme Gelderland.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Autisme Gelderland streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Autisme Gelderland niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Autisme Gelderland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Autisme Gelderland en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Autisme Gelderland garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Autisme Gelderland te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Autisme Gelderland heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Autisme Gelderland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Autisme Gelderland zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Autisme Gelderland daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Ga naar de inhoud